Proces

Ons doel is meer ruimte voor bedrijvigheid te vinden en daarnaast meer ruimte voor wonen te scheppen.

Vanwege de samenhang werken we van grof naar fijn. We verkennen voor beide deeltrajecten eerst de mogelijkheden en brengen de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden in beeld. We beginnen met een kaart brengen van het huidige gebruik en de eigendomssituatie op Zoutman.

Proces voor Zoutman West en Zoutman Oost

Vanuit de raad is de opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken naar de mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman in westelijke richting (Zoutman West) en de transformatie van het meest oostelijk gelegen en oudste deel naar wonen (Zoutman Oost). Na een intensief traject is middels interne en externe adviezen en een uitgebreid participatietraject stap voor stap tot randvoorwaarden is gekomen, zoals voor West het bedrijvenprofiel en de (fysieke) randvoorwaarden, en voor Oost de fysieke uitgangspunten (op hooflijnen) voor de wijze waarop het oostelijke deel van het huidige bedrijventerrein getransformeerd kan worden.

De verkenningsfase is hiermee afgerond en nu kan de volgende fase, de verdiepingsfase, in gang gezet worden om de ontwikkelingsstrategie voor West en de transformatiestrategie en fysieke spelregels waarbinnen getransformeerd kan worden voor Oost nader uit te werken. Het resultaat van de verdiepingsfase is naar verwachting voorjaar 2022 gereed. 

Wij vragen aan de raad in de besluitvormingsronde van september 2021 krediet om de verdiepingsfase in te gaan en om Zoutman West en Oost als projecten van elkaar los te koppelen. Op 8 september is de inspraakavond, op 15 september de commissievergadering en op 29 september de besluitvorming in de Raad.

Uitbreiding Zoutman (West)
NU
Verkenning
 • Bedrijfsprofiel
 • Stedenbouwkundige verkenning
 • Grondposities en eigendom
 • Ontwikkelstrategie
Verdieping
 • Onderzoeken omgevingsaspecten
 • Grondexploitatie en -strategie
 • Beeldkwaliteit
 • Bestemmingsplan voorbereiden
Bestemmingsplan
Realisatie nieuw modern werkgebied
Transformatie Zoutman (Oost)
NU
Verkenning
 • Gebiedsvisie
 • Transformatie-bereidheid
 • Planologisch-jurische kaders
 • Transformatiestrategie
Verdieping
 • Uitwerken gebiedsvisie
 • Onderzoeken omgevingsaspecten
 • Organisatie en proces
 • Bestemmingsplan voorbereiden
Bestemmingsplan
Realisatie nieuw woon(werk)-gebied

Uitbreiding Zoutman-West

Voor de uitbreiding van Zoutman-West naar bedrijventerrein is dit een concrete Verkenning naar de ruimtelijke en grondpolitieke mogelijkheden. Dit laatste gezien het gefragmenteerd eigendom. 

Transformatie Zoutman-Oost

Voor de transformatieopgave in Zoutman-Oost beginnen we met het opstellen van een Gebiedsvisie. Dit biedt de mogelijkheid om een gedegen participatietraject te doorlopen. We hebben hier immers te maken met veel eigenaren, bestaande bedrijven en omwonenden. In de Gebiedsvisie besteden we aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte, bouwmogelijkheden (hoogte, massa etc.) en volkshuisvestelijke wensen.

Besluitvorming

Na het doorlopen van de Verkenning voor Zoutman-West en de Gebiedsvisie voor het oostelijk deel hebben we een scherper beeld van de kansen en belemmeringen. Voor beide trajecten is dan inzichtelijk of de haalbaarheid voldoende groot is om door te gaan. Na elke stap in het proces volgt besluitvorming door het bestuur en de gemeenteraad, waar tevens de ruimte is om het proces zonodig bij te sturen.