Proces

Ons doel is meer ruimte voor bedrijvigheid te vinden en daarnaast meer ruimte voor wonen te scheppen.

Vanwege de samenhang werken we van grof naar fijn. We verkennen voor beide deeltrajecten eerst de mogelijkheden en brengen de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden in beeld. We beginnen met een kaart brengen van het huidige gebruik en de eigendomssituatie op Zoutman.

Woensdag 31 maart 2021 is een ambtelijke presentatie aan de gemeenteraad over de haalbaarheid van zowel de mogelijke uitbreiding als transformatie van (een deel van) Zoutman. De presentatie is online te volgen via deze link. Een week later op 7 april staat een inhoudelijke opiniƫrende bespreking in de commissie ruimte van de gemeenteraad op de agenda.

Uitbreiding Zoutman (West)
NU
Verkenning
 • Bedrijfsprofiel
 • Stedenbouwkundige verkenning
 • Grondposities en eigendom
 • Ontwikkelstrategie
Verdieping
 • Onderzoeken omgevingsaspecten
 • Grondexploitatie en -strategie
 • Beeldkwaliteit
 • Bestemmingsplan voorbereiden
Bestemmingsplan
Realisatie nieuw modern werkgebied
Transformatie Zoutman (Oost)
NU
Verkenning
 • Gebiedsvisie
 • Transformatie-bereidheid
 • Planologisch-jurische kaders
 • Transformatiestrategie
Verdieping
 • Uitwerken gebiedsvisie
 • Onderzoeken omgevingsaspecten
 • Organisatie en proces
 • Bestemmingsplan voorbereiden
Bestemmingsplan
Realisatie nieuw woon(werk)-gebied

Uitbreiding Zoutman-West

Voor de uitbreiding van Zoutman-West naar bedrijventerrein is dit een concrete Verkenning naar de ruimtelijke en grondpolitieke mogelijkheden. Dit laatste gezien het gefragmenteerd eigendom. 

Transformatie Zoutman-Oost

Voor de transformatieopgave in Zoutman-Oost beginnen we met het opstellen van een Gebiedsvisie. Dit biedt de mogelijkheid om een gedegen participatietraject te doorlopen. We hebben hier immers te maken met veel eigenaren, bestaande bedrijven en omwonenden. In de Gebiedsvisie besteden we aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte, bouwmogelijkheden (hoogte, massa etc.) en volkshuisvestelijke wensen.

Besluitvorming

Na het doorlopen van de Verkenning voor Zoutman-West en de Gebiedsvisie voor het oostelijk deel hebben we een scherper beeld van de kansen en belemmeringen. Voor beide trajecten is dan inzichtelijk of de haalbaarheid voldoende groot is om door te gaan. Na elke stap in het proces volgt besluitvorming door het bestuur en de gemeenteraad, waar tevens de ruimte is om het proces zonodig bij te sturen.