Transformatie Zoutman-Oost

Ruimte voor wonen met een gezond woonklimaat, voldoende groen, water en verblijfsruimten.

In Zoutman-Oost onderzoeken we of delen van het bedrijventerrein kunnen transformeren naar wonen. Op dit moment lijkt transformatie vanuit het woonlint langs de Breevaart in westelijke richting logisch. Het aangrenzende deel Zoutman kent hier een lage milieucategorie, waardoor woningbouw onder voorwaarden mogelijk lijkt. De bereidheid van eigenaren tot transformatie en/of verplaatsing is doorslaggevend, zo ook de rol van bestaande gebruikers en huurders. We peilen welke bedrijven interesse hebben om te verhuizen om ruimte te creƫren voor woningbouw. Daarnaast kijken we naar geschikte woningtypes en doelgroepen die hier graag willen wonen. Ook brengen we in beeld welke stedenbouwkundige mogelijkheden en wensen (bouwhoogtes en soortgelijk) er zijn. Andere aandachtspunten zijn de inrichting van de openbare ruimte, duurzaamheid en klimaatadaptatie. We streven immers naar een nieuw gezond woonklimaat, waarbij voldoende groen, water en verblijfsruimte een plek moet krijgen.

Transformatie en bestaande bedrijven
Bij alle mogelijke veranderingen moeten de bestaande bedrijven normaal kunnen blijven functioneren. De nieuwe woonfunctie mag dat niet belemmeren. Omdat in Zoutman-Oost geen zware bedrijvigheid is toegestaan lijkt de combinatie met wonen goed mogelijk. We willen dat proces zorgvuldig begeleiden met als uitgangspunt dat er geen sprake is van het actief beƫindigen van bedrijvigheid ten koste van wonen. Dat leidt naar verwachting tot een langjarig en geleidelijk transformatieproces.

Uitgangspunten zijn:

  • Bestaande bedrijven kunnen de toegestane bedrijfsvoering blijven uitoefenen, we bestemmen niemand weg. We respecteren rechten van zittende bedrijven.
  • We bieden perspectief voor bedrijven die willen verhuizen, zo mogelijk faciliteren we dat. Zoutman-West kan hiervoor een optie zijn.
  • Nieuwe (zwaarder dan toegestane) bedrijvigheid mag geen beperking van de nieuwe woonmogelijkheden opleveren. Bijvoorbeeld door extra geluidsoverlast of andere milieuhinder. Bij verzoeken voor vestiging van nieuwe of zwaarder dan toegestane bedrijvigheid wegen we af hoe zich dat verhoudt tot de gewenste woonfunctie.